Náhrada škody: Covid-19

Co služba přináší?

Opatření státu vydaná z důvodu prokázání výskytu koronaviru označnovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky se citelně dotkla řady právnických i fyzických osob. Došlo k uzavření nebo zásadnímu omezení provozu většiny provozoven (prodejen, hotelů, penzionů atd.). Bylo zakázáno poskytování většiny služeb. Byly zrušeny sportovní, kulturní, taneční i vzdělávací akce. Opatření státu omezila či znemožnila výkon zaměstnání či podnikání, ať již z důvodu omezení volného pohybu osob, či z důvodu omezení přeshraniční dopravy. Bez ohledu na případnou důvodnost některých opatření, vznikla v jejich důsledku postiženým provozovnám a podnikům škoda.

Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2020, sp. zn. 14. A 41/2020, byla čtyři nejdůležitější mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena jako nezákonná. To bude mít nepochybně vliv na nejen nárok na náhradu škody, ale i na postup jejího uplatnění.

Kdo by se chtěl domáhat nároku na náhradu škody vzniklé v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními, musí tak učinit nejpozději do 6 měsíců od doby, kdy se jakožto poškozený o škodě dozvěděl, jinak právo zaniká. Z procesní opatrnosti je vhodné nárok uplatnit do 6 měsíců od okamžiku zavedení prvních opatření omezujících právo provozovat podnikatelskou činnost. Uplatnění nároku u příslušného orgánu není zpoplatněno, případné soudní řízení však již ano.

Služba COVID-19 zahrnuje:

Pomoc s uplatněním nároku na náhradu škody

Pravidelné informování o aktuálním stavu v oblasti možností náhrady škody

Konzultace v oblasti náhrady škody

Přípravu podání k uplatnění náhrady škody u příslušného orgánu

Přípravu podání k uplatnění nároku u soudu, nebude-li náhrada škody příslušným orgánem uhrazena

Pomoc s vyčíslením škody (skutečné i ušlého zisku)

Asistenci spolupracujícího daňového poradce (zejm. pro oblast výpočtu ušlého zisku)

Co budeme k náhradě škody potřebovat?

Doklady o vzniklé škodě a ušlém zisku způsobených v důsledku krizových opatření (zejm. doklady o provozních výdajích a doklady o ušlém zisku)

Jako doklad mohou sloužit např. faktury, evidence tržeb a zisku za předchozí období, stornované objednávky, předčasně ukončené smlouvy (včetně související komunikace), daňová přiznání z minulých let, doklady o nákladech vynaložených na řešení situace, výstupy z rezervačních systémů atd.

Nejpozději začátkem srpna 2020 bude nutno nárok uplatnit u příslušného orgánu

Zasáhly Vás mimořádná opatření kvůli koronaviru?

Pomůžeme Vám uplatněnit nárok na náhradu škody, s vyčíslením škody a nabízíme pomoc spolupracujícího daňové poradce.
Volejte na číslo +420 234 701 111
nebo pište na ak@iustitia.cz

Zavolat na bezplatnou linku pomoci

Články a  aktuality ohledně koronaviru